Menu

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w West Frost Sp. z o. o. 

W związku z zebraniem Państwa danych osobowych informuję, że: 

1. Administratorem danych jest West Frost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krotoszyńska 161, 63-400 Ostrów Wielkopolski, KRS 0000319229, NIP 6222697335, REGON 301014087, kontakt: 62/5903002; e-mail: info@westfrost.pl zwany dalej Administratorem. 

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja podpisanych umów oraz faktur zawartych pomiędzy Państwem a Administratorem, zwanych dalej Umową. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pomocnicze, w celu wykonania Umowy, tj. w szczególności usługi księgowe, transportowe, kurierskie, bankowe, podwykonawcze, marketingowe i podobne. 

4. Rodzaj i zakres przetwarzanych przez Administratora Państwa danych osobowych obejmuje: nazwa kontrahenta, imię i nazwisko kontrahenta, adres siedziby kontrahenta, imiona i nazwiska osób realizujących umowę, numer NIP, Pesel osób realizujących umowę. 

5. Państwa dane będą przetwarzane w celu zbierania ofert, składania ofert, zbierania zamówień, składania zamówień, zawierania umów, realizacji umów i zamówień. 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem dla celów podatkowych. 

8. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Pani/Pana zgody. 

10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będzie niemożliwe. 

12. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Rozpocznijmy współpracę

Szukasz profesjonalnego partnera?

Skontaktuj się z nami już dziś.

Kontakt

62 590 30 02
info@westfrost.pl
Produkt został dodany do koszyka